Søknad om dispensasjon bordtennis


Retningslinjer for søknad om dispensasjon  

Hensikten med dette regelverket er å legge til rette for at flest mulig skal kunne drive aktivitet innenfor bedriftsidrettens mosjonsidé, dessuten å gi bedriftsidrettslag, som ellers ville ha problemer med å stille lag i en gren, større mulighet til dette. Imidlertid er det i strid med intensjonen dersom et lag skaffer seg eksterne utøvere kun for å «toppe» laget, eller på annen måte bidrar til å fortrenge ansatte fra å delta. 

  1. Ved skifte av arbeid innvilges, etter søknad, dispensasjon ut sesongen. Deretter må det søkes for hver sesong.  
  2. Deltakeren det skal søkes for må navngis, fødselsdato og arbeidssted må oppgis. Dersom deltakeren er medlem av et bedriftsidrettslag, skal vedkommende lags leder informeres. 
  3. Det bedriftsidrettslag som søker om dispensasjon for en utøver, står ansvarlig for at denne fyller kravene om deltagelse etter lover og regler for Norges Bedriftsidrettsforbund, og plikter å gjøre det klart for personen i hvilken grad de er forsikret i forbindelse med sin deltagelse. 
  4. Det gis ikke dispensasjon for å spille for flere lag som spiller i samme divisjon eller avdeling. 
  5. Aktive utøvere uten ansettelse i bedriften kan ikke delta. De kan heller ikke delta i klasser for NBIFs medlemslag i konkurranser arrangert av andre særforbunds organisasjonsledd. En idrettsutøver er aktiv i den gren konkurransen omfatter når vedkommende deltar i åpne konkurranser i samme eller beslektet idrettsgren, eller i obligatoriske kamper i lagidretter arrangert av andre enn NBIFs egne ledd. En utøver regnes ikke som aktiv etter fylte 30 år. Bowlere, bueskyttere og skyttere regnes ikke som aktive etter fylte 40 år.
  6. Dispensasjonsgebyret er kr. 300,- pr. søknad for vanlig dispensasjon og kr. 500,- for søknader om å spille på flere lag i samme gren. Det skal søkes på eget skjema.  
  7. Dispensasjonen er gyldig når gebyret er betalt, dersom vilkårene i punkt 3 er oppfylt. 
  8. Det må søkes for hver sesong. Utøver uten gyldig dispensasjon, regnes som ulovlig utøver, og sanksjoneres deretter. 
  9. Det opprettes et register for alle som spiller på dispensasjon.
  10. Når det gjelder ektefelle/samboer og barn over 15 år, eller aktive utøvere følges loven til Norges Bedriftsidrettsforbund.